גלובל נט גמל IRA – מ”ה 1541

מספר קופה: 513026484-00000000001541-0000000

ביום 01.10.2021 בוצע מיזוג של המסלולים הבאים למסלול זה : הלמן-אלדובי תגמולים בניהול אישי (1488). מסלול ההשקעה מתנהל כקופת גמל בניהול אישי לפי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(קופת גמל בניהול אישי), התשס”ט-2009.

פרטי הקופה

סוג קופהמספר קופה באוצראוכלוסיית יעדמאפשרת לקיחת הלוואה?
קופת תגמולים1541עצמאייםבכפוף לתנאי הקופה

שיעור דמי ניהול ממוצע לשנת 2021 : 0.23%

שיעור עמלה ממוצע לשנת 2021* : 0.00%

* שיעור עמלות לשנת 2021 חושב לפי סך כל ההוצאות הישירות בשנת 2020, חלקי ממוצע נכסי מסלול ההשקעה בשנת 2020 בהתאם להוראות הממונה.

תשואה שנתית 2020
תשואה מצטברת 01-12/21
תשואה ממוצעת שנתית של 12 חודשים אחרונים (01/21-12/21)
תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות (01/19-12/21)
תשואה ממוצעת שנתית 5 שנים אחרונות (01/17-12/21)
סטיית תקן במונחים שנתיים 5 שנים אחרונות (01/17-12/21)
היקף נכסים באלפי ₪323,031
מדריך פרישה למייל חינם

מלאו את הפקטים בטופס למטה ונשלח אליכם את המדריך למייל